Всесвітня історія. Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! Том 2

Всесвітня історія. Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! Том 2

Всесвітня історія. Від розвитку Китаю до занепаду Риму. І про Індію також! Том 2 ##от компании## Интернет-магазин "Книжный мир" - ##фото## 1
250 ₴
Нет в наличии

Доставка

Возможность доставки наложенным платежом уточняйте
Новая Почта
Транспортная компания
Курьерская служба
Показать все 4 способа доставки

Оплата

Наложенный платеж

Описание

У дру го му то мі ко мі к сів «Все с ві т ня іс то рія» Ла р рі Го нік зна йо мить чи та чів з про ві д ни ми ци ві лі за ці я ми Ан ти ч но го сві ту — від Ін дії та Ки таю до Рим сь кої ім пе рії. У при та ман ній со бі ма не рі, з ори гі на ль ним і не пі д ро б ним гу мо ром, ав тор спо ну кає чи та ча як слід при га да ти шкі ль ні за нят тя з іс то рії, де та ль но зу пи ня ю чись на клю чо вих по ді ях і осо би с то с тях ми ну ло го. Са ме в цю до бу за ро ди ла ся бі ль шість сві то вих ре лі гій, тож не ди в но, що Ґо нік при ді ляє осо б ли ву ува гу Ісу су Хри с ту, Кон фу ці є ві, Бу д ді та ін шим ве ли ким по с та тям, чиї вчен ня пе ре жи ли сто літ тя, зо бра жу ю чи їх, од нак, на сам пе ред зви чай ни ми лю дь ми.

Характеристики

Код товара
А0000014966
Производитель
Рідна мова
Страна производства
Украина
Количество страниц
320
Язык издания
украинский
Вид переплета
мягкий
Тип полиграфической бумаги
офсетная
Длина
16.5 см
Ширина
25 см
Автор
Ларрі Гонік
Вес
350 г
Состояние
Новое
Серия
Наука в коміксах
Год издания
2017
ISBN
978-966-917-225-9
Жанр
Комиксы